การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นเรียน ลิ้งของสื่อแต่ละชั้น
อ.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.1
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.2
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.4
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.5
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ป.6
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ม.1
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ม.2
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
ม.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าเรียน
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเข้ากลุ่มไลน์โรงเรียนบ้านตอง
เพื่อการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ชั้นเรียน ลิ้ง
อ.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์อ.3
ป.1
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.1
ป.2
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.2
ป.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.3
ป.4
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.4
ป.5
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.5
ป.6
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ป.6
ม.1
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ม.1
ม.2
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ม.2
ม.3
กดตรงนี้เพื่อเข้าไลน์ม.3

เข้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตอง

Facebook โรงเรียนบ้านตอง   

โรงเรียนบ้านตอง ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
E-mail : bantong@ednan1.go.th Tel. 085-0545518
พัฒนาโดย ICT BANTONG @Team bantong.ac.th 2020

COVID-19